Projektai

Įstaigos vykdomi ir įvykdyti projektai


VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IGNALINOS RAJONE

Vanduo – gyvybės šaltinis ir yra būtinas žmogui kiekvieną dieną. UAB „Ignalinos vanduo“ tikslas – tiekti vartotojams kokybišką, atitinkantį Lietuvos higienos normas HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ geriamąjį vandenį bei surinkti ir išvalyti buitines nuotekas, kad jos atitiktų aplinkosauginius reikalavimus.

UAB „Ignalinos“ vanduo“ turi ilgametę patirtį, kaip iš požeminių gręžinių išgauti ir tinkamai paruošti geriamąjį vandenį, kad jis būtų švarus ir saugus vartoti. Vis daugiau gyventojų įvertina centralizuoto nuotekų surinkimo ir tvarkymo privalumus, o aplinkos išsaugojimo ir tvarumo idėjos šiandien yra kaip niekad aktualios. Tačiau iki šiol dalis Ignalinos, N. Daugėliškio, Rimšės, Dūkšto, Kaniūkų, Mielagėnų gyvenviečių gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos ir gauti kokybiškas viešąsias paslaugas, kadangi tinklų infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta. Be to, dalis esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyti dar sovietiniais laikais ir dėl nusidėvėjimo yra nesaugūs ir netinkami naudoti.

Siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Ignalinos rajono savivaldybėje, prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo, buvo pateikta paraiška 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansavimui gauti.

2016 m. gruodžio 29 d. UAB „Ignalinos vanduo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ignalinos rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0001 finansavimo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ sutartį.

Pagal projektą pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Dūkšto ir Vidiškių gyvenviečių vandenvietėse (atitinkamai 16 m³/h ir 17 m³/h našumo) ir užtikrinta tinkama geriamojo vandens kokybė. Iš projekto dėka pastatytų naujų vandens gerinimo įrenginių kokybiškas vanduo bus tiekiamas 660 Vidiškių kaimo gyventojų ir 638 gyventojams Dūkšto mieste, o pastatyti nauji valymo įrenginiai Mielagėnuose aptarnaus 27 gyventojus. Siekiant Mielagėnų gyvenvietėje užtikrinti tinkamą nuotekų tvarkymą buvo pastatyti 15 m³/h našumo nuotekų valymo įrenginiai. Taip pat rekonstruoti/įrengti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai Ignalinos, N. Daugėliškio, Rimšės, Dūkšto, Kaniūkų, Mielagėnų gyvenvietėse ir taip užtikrintas kokybiškų nepertraukiamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas.

Viso prie projekto apimtyje pastatytų naujų vandentiekio tinklų suteikta galimybė prisijungti 16 gyventojų ir naujų nuotekų tinklų suteikta galimybė prisijungti 120 gyventojų, o 3,34 km vandentiekio tinklų ir 1,89 km nuotekų tinklų buvo rekonstruota.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 1.322.391,53 Eur, iš kurių 765.124,13 Eur yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos, o 557.267,40 Eur prie projekto prisideda projekto partneris Ignalinos rajono savivaldybė.

Įgyvendinus projektą Ignalinos rajone buvo užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas.

 

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS REKONSTRUKCIJA IR INVENTORIZACIJA IGNALINOS RAJONE

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir inventorizacija Ignalinos rajone“ yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą bei patikimumą ir teikiamų paslaugų kokybę Ignalinos rajone. Įgyvendinant projektą rekonstruota apie 1,03 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, kas užtikrino vandens nuostolių, vandens ruošimo ir nuotekų valymo sąnaudų, išlaidų avarijų likvidavimui sumažėjimą, taip pat  pagerėjo gyvenamosios aplinkos būklė. Projekto metu taip pat bus suinventorizuota 63,5 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, kas leis į įmonės duomenų bazę perkelti aktualią informaciją apie tinklus, trumpinti avarijų šalinimo laiką, realiai ir racionaliai planuoti ir paskirstyti įmonės lėšas, efektyviau planuoti rajono/regiono infrastruktūros plėtros, rekonstrukcijos, remontų ir kt. projektus.

Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos fondų, konkrečiai iš Sanglaudos fondo, lėšų buvo skirta 146.286,50,00 Eur, o 146.286,50 Eur sudaro projekto partnerio – Ignalinos rajono savivaldybės lėšos.

 

Peržiūrėti projekto dokumentą

GYVENAMŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMOS CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS IGNALINOS AGLOMERACIJOJE

Sėkmingai įgyvendintas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamas projektas „Gyvenamų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Ignalinos aglomeracijoje“ Nr. LAAIF-AM-FK02-0012. Projektui finansuoti skirtos subsidijos dydis 54.600,00 Eur. Viso Projekto lėšų poreikis – 202.058,78 Eur.

Dalyje Ignalinos gyventojų nuotekas kaupė septinėse talpose arba naudojosi lauko tualetais. Talpos senos, galėjo tapti nesandarios ir neužtikrinti Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų, taip tapti aplinkos taršos objektu.

Projekto įgyvendinimo metu daliai Ignalinos m. gyventojų buvo nutiesti nauji nuotekų tvarkymo tinklai, kuriais nuotekos surenkamos centralizuotais tinklais ir valomos Ignalinos m. nuotekų valymo įrenginiuose.

Esama infrastruktūra ar jos trūkumas gerokai ribojo vartotojų galimybes. Todėl buvo būtinos papildomos investicijos į svarbiausias problemines sritis, siekiant paslaugų kokybės gerinimo bei norminių teisės aktų reikalavimų laikymosi. Įgyvendinus projektą, daliai Ignalinos m. gyventojų  užtikrintos nepertraukiamos kokybiškos nuotekų tvarkymo paslaugos.

Projekto įgyvendinimo metu buvo nutiesta apie 987 m nuotekų tinklų Ignalinos m. (Ateities g., Budrių g., Draugystės g., Geležinkelio g., Kaštonų g., Laisvės g., Liaudies g., Liepų g., Miško g., Putinų g., Ramybės g., Smėlio g., Švenčionių g., Taikos g., Totorių g., Vasario 16-osios g., Strigailiškio g.) ir prijungti 27 būstai.

Sėkmingai įgyvendinus projektą:

  • UAB „Ignalinos butų ūkis“ prisidėjo prie 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, užtikrino Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo vykdymą.
  • Gyventojų ūkinėje veikloje susidarančios buitinės nuotekos surenkamos (nepateks į gamtinę aplinką) ir bus išvalomos iki nustatytų reikalavimų, taip sumažinant dirvožemio ir gruntinio vandens taršą.
  • Ignalinos aglomeracijos gyventojams užtikrinamos nepertraukiamos kokybiškos nuotekų tvarkymo paslaugos, sumažėjo nemalonūs kvapai, nereikia rūpintis Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų užtikrinimu.

Projekto investicijos prisidėjo prie Ignalinos miesto socialinės - ekonominės plėtros, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo.

Pastatyti centralizuoti nuotekų tinklai, priklauso UAB „Ignalinos butų ūkis“. Bendrovė vykdys šių tinklų eksploataciją ir priežiūrą.

Daugiau informacijos apie Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programą pateikta svetainėse www.apva.lt  ir www.am.lt