Projektai

Įstaigos vykdomi ir įvykdyti projektai


VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IGNALINOS RAJONE

Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą bei patikimumą ir teikiamų paslaugų kokybę Ignalinos rajone. Įgyvendinus projektą bus rekonstruota apie 0,945 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, kas užtikrins vandens nuostolių, vandens ruošimo ir nuotekų valymo sąnaudų, išlaidų avarijų likvidavimui sumažėjimą, taip pat  pagerės gyvenamosios aplinkos būklė. Projekto metu taip pat bus suinventorizuota ir teisiškai užregistruota apie 120 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, kas leis į įmonės duomenų bazę perkelti aktualią informaciją apie tinklus, trumpinti avarijų šalinimo laiką, realiai ir racionaliai planuoti ir paskirstyti įmonės lėšas, efektyviau planuoti rajono/regiono infrastruktūros plėtros, rekonstrukcijos, remontų ir kt. projektus.

Planuojama projektą užbaigti iki 2022 m. gruodžio mėn. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos fondų, konkrečiai iš Sanglaudos fondo, lėšų yra skirta 169.000,00 Eur, o 238 141,75 Eur skirs UAB „Ignalinos vanduo“.

 

Peržiūrėti dokumentą

2017-02-06 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ignalinos rajone

2017-02-06 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ignalinos rajone

Vanduo – gyvybės šaltinis ir yra būtinas žmogui kiekvieną dieną. UAB „Ignalinos vanduo“ tikslas – tiekti vartotojams kokybišką, atitinkantį Lietuvos higienos normas HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ geriamąjį vandenį bei surinkti ir išvalyti buitines nuotekas, kad jos atitiktų aplinkosauginius reikalavimus.
UAB „Ignalinos“ vanduo“ turi ilgametę patirtį, kaip iš požeminių gręžinių išgauti ir tinkamai paruošti geriamąjį vandenį, kad jis būtų švarus ir saugus vartoti.

Vis daugiau gyventojų įvertina centralizuoto nuotekų surinkimo ir tvarkymo privalumus, o aplinkos išsaugojimo ir tvarumo idėjos šiandien yra kaip niekad aktualios. Tačiau iki šiol dalis Ignalinos, N. Daugėliškio, Rimšės, Dūkšto, Kaniūkų, Mielagėnų gyvenviečių gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos ir gauti kokybiškas viešąsias paslaugas, kadangi tinklų infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta. Be to, dalis esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyti dar sovietiniais laikais ir dėl nusidėvėjimo yra nesaugūs ir netinkami naudoti.
Siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Ignalinos rajono savivaldybėje, prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo, buvo pateikta paraiška 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansavimui gauti.
2016 m. gruodžio 29 d. UAB „Ignalinos vanduo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ignalinos rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0001 finansavimo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ sutartį.
Pagal projektą numatyta pastatyti vandens gerinimo įrenginius Dūkšto ir Vidiškės gyvenviečių vandenvietėse (atitinkamai 16 m³/h ir 17 m³/h našumo) ir užtikrinti tinkamą geriamojo vandens kokybę. Siekiant Mielagėnų gyvenvietėje užtikrinti tinkamą nuotekų tvarkymą bus pastatyti 15 m³/h našumo nuotekų valymo įrenginiai. Taip pat numatyta rekonstruoti/įrengti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus Ignalinos, N. Daugėliškio, Rimšės, Dūkšto, Kaniūkų, Mielagėnų gyvenvietėse ir taip užtikrinti kokybiškų nepertraukiamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.
Viso pagal projektą bus pastatyta 1,06 km naujų vandentiekio tinklų suteikiant galimybę prisijungti 16 gyventojų ir 3,08 km naujų nuotekų tinklų suteikiant galimybę prisijungti 120 gyventojų, o 3,34 km vandentiekio tinklų ir 1,89 km nuotekų tinklų bus rekonstruota. Iš projekto dėka pastatytų naujų vandens gerinimo įrenginių kokybiškas vanduo bus tiekiamas 660 Vidiškių kaimo gyventojų ir 638 gyventojams Dūkšto mieste, o pastatyti nauji valymo įrenginiai Mielagėnuose aptarnaus 27 gyventojus.
Kadangi projekto įgyvendinimui atsakingai ruoštasi, todėl iš dvylikos projekto veiklų įgyvendinimui planuotų rangos sutarčių, dešimt jau yra pasirašytos ir pradėtos vykdyti, o dėl kitų yra vykdomos pirkimo procedūros. Planuojama, kad per pirmąjį pusmetį bus parengti techniniai projektai, o statybos darbai turėtų prasidėti dar šių metų vasarą. Bendra projekto trukmė yra 36 mėn.
Projekto įgyvendinimui yra skirta 1.392.800,00 Eur, iš kurių 789.008,78 Eur yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos, o 603.791,22 Eur prie projekto prisidės UAB „Ignalinos vanduo“ ir projekto partneris Ignalinos rajono savivaldybė.
Įgyvendinus projektą Ignalinos rajone bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas.

 

Peržiūrėti projekto dokumentą